BESTELLEN

ERC-Automatisering voert zowel eigen producten (“ERC-Automatisering”) als diverse producten van toeleveranciers. Alle informatie met betrekking tot producten kunt u bij ERC-Automatisering via e-mail opvragen: Info@ERC-Automatisering. U kunt onze producten niet bestellen via internet. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door ERC-Automatisering uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ERC Automatisering met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Onder de opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan ERC Automatisering een opdracht verstrekt, diensten van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN en PRODUCT SPECIFICATIES

Een aanbieding of offerte bindt ERC-Automatisering niet.
Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:
– uw bestelling door ERC-Automatisering wordt aanvaard; of
– ERC-Automatisering uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezendt of bezorgt.

ERC-Automatisering staat niet in voor afwijkingen in opgaven door ERC-Automatisering gedaan omtrent getallen, maten of andere aanduidingen van producten.
Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief kosten van verzending. Deze kosten worden voor u berekend en vermeld op het bestelformulier en op de factuur.
Al ERC-Automatisering’s prijzen zijn in beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ERC-Automatisering geldende omstandigheden. Het kan desondanks voorkomen dat bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld valutakoersen of inkoopprijzen zich nadien wijzigen zodat ERC-Automatisering haar prijzen dienovereenkomstig aan moet passen. ERC-Automatisering zal een dergelijke prijsaanpassing niet doorvoeren:
– in het geval zij de betreffende wijziging had kunnen voorzien bij het vaststellen van de oorspronkelijke prijs; en/of
– in het geval u de betreffende producten reeds heeft besteld en aflevering op basis van uw bestelling binnen twee dagen na de betreffende prijswijziging plaatsvindt.

AFLEVERING

ERC-Automatisering zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.
ERC-Automatisering streeft er naar om de producten voor of op de overeengekomen datum af te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite niet lukken, dan zal ERC-Automatisering in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleverings datum vaststellen. Wanneer ERC-Automatisering niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor ERC-Automatisering. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door ERC-Automatisering heeft u geen recht op schadevergoeding. ERC-Automatisering heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.

Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal ERC-Automatisering u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u ERC-Automatisering niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van ERC-Automatisering om volledige schadevergoeding te vorderen.
Alle door ERC-Automatisering geleverde diensten,producten,abonnementen blijven eigendom van ERC-Automatisering tot de volledige factuur is voldaan. gebeurt dit echter niet binnen de gestelde betalingsafspraak dan heeft ERC-Automatisering ten alle tijden het recht om haar diensten,producten,abonnementen te stoppen cq terug te nemen.

INSTALLATIE

Tenzij anders wordt overeengekomen, zult u zelf zorgdragen voor installatie van de producten. Mocht worden overeengekomen dat ERC-Automatisering zal zorgdragen voor installatie van de producten, dan wordt hiervoor het normale tarief voor in rekening gebracht, is deze installatie voltooid zodra het product voldoet aan de standaard installatietestprocedure van ERC-Automatisering, c.q. ERC-Automatisering’s toeleverancier voor het betreffende product.

RISICO

De producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleverings adres zijn afgeleverd, ook in het geval door ERC-Automatisering – eventueel elders – met betrekking tot de producten installatie- en reparatie activiteiten worden verricht.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de productspecificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
Het voorafgaande laat onverlet het recht van ERC-Automatisering om te allen tijde wijzigingen van en aanvullingen op productspecificaties aan te brengen, zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst met zich mee zou brengen.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

ERC-Automatisering mag haar rechten zonder enige overeenkomst met u aan derden overdragen. ERC-Automatisering is voorts gerechtigd om verplichtingen zonder enige overeenkomst met u aan derden over te dragen, mits ERC-Automatisering u hiervan vooraf op de hoogte stelt. U heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. ERC-Automatisering is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
U mag uw rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met ERC-Automatisering niet aan derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERC-Automatisering.

3 Opdrachten / werkzaamheden / supportovereenkomst

3.1 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ERC Automatisering alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereidingen, bellen met leveranciers e.d.) te vergoeden. Indien ERC Automatisering zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

3.2 Partijen zullen over en weer beschikbaar zijn voor overleg. Correspondentie over en weer zal binnen een termijn van veertien dagen zijn beantwoord.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden berekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 De supportovereenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende supportovereenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

3.5 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deelinstallatie wordt beschouwd als een op zich staande transactie. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk “betalingen”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ERC Automatisering, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale daartoe geldende kantoortijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft ERC Automatisering enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn.

4.4 Opdrachtgever zal ERC Automatisering inzage geven in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht bij opdrachtnemer bekend dienen te zijn.

5 Overschrijding uitvoeringstermijn

5.1 De met ERC Automatisering overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Ingeval van overmacht zal ERC Automatisering daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 5 dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting ERC Automatisering het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te
vergoeden.

6 Klachten en Garantie

6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. ERC Automatisering is niet aansprakelijk voor onduidelijkheden in de offertes,opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook de gevolgen hiervan.

6.2 Opdrachtgever zal alle door ERC Automatisering voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door ERC Automatisering in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.4 Indien ERC Automatisering een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herinstalleren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

6.5 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft ERC Automatisering niet, met name zal ERC Automatisering in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.6 De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden.
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door ERC Automatisering zijn aangesteld.
c. Schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

6.7 Klachten ten aanzien van uiterlijk waarnemende gebreken zoals krassen, deuken e.d. worden nadat de oplevering heeft plaatsgevonden niet in behandeling genomen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Daar de aansprakelijkheid van uitgebrachte adviezen en dienstverlening afhankelijk is van verschillende, vaak externe factoren, kan ERC Automatisering geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de uitgebrachte adviezen c.q. dienstverlening. Dit is onverminderd onze toezegging al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken bij de uitvoering van de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

7.2 ERC Automatisering bedingt nadrukkelijk dat iedere aansprakelijkheid voor handelen van ons of een door ons voor de opdracht voorgestelde derde, is uitgesloten, behoudens in zodanig ernstige gevallen van opzet en/of grove schuld, dat een werknemer, die zich op deze aansprakelijkheidsbeperking zou kunnen beroepen, niettemin aansprakelijk zou worden gehouden.

7.3 In geen geval zal de aansprakelijkheid van ERC Automatisering voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria; bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste kalendermaand verschuldigde honorariumgedeelte.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart ERC Automatisering voor iedere aansprakelijkheid ten opzichte van derden met betrekking tot de aan hem uitgebrachte adviezen c.q. verrichte diensten. Opdrachtgever verplicht zich in voorkomend geval ERC Automatisering onverwijld van desbetreffende claim op de hoogte te stellen.

8 BETALING

8.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mening van ERC Automatisering daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. ERC Automatisering is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

8.2 Alle overige betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. In Nederlandse valuta, ten kantore van ERC Automatisering of door middel van storting ten
gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op de werkzaamheden.

8.3 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of
gedeeltelijk van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

8.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke ERC Automatisering moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150.-.

9 Vertrouwelijkheid

9.1 ERC Automatisering zegt toe zorgvuldig te zullen omgaan met de gegevens die aan ERC Automatisering in het kader van de opdracht worden verstrekt.

9.2 ERC Automatisering verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. ERC Automatisering zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever verbindt zich, geen mededeling aan derden te doen over werkwijze, tijdsbesteding, rapportages e.d. van ERC Automatisering, zonder schriftelijke instemming ERC Automatisering.

10 Geschillen

10.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van ERC Automatisering is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechters, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11 Slotbepalingen

11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij ERC Automatisering.